شماره حساب ها
تمامی حساب ها به نام حمیدرضا کاردان پور می باشد.
بانک ملت
شماره حساب:
5563464062
کارت:
6104-3378-6965-6619
شبا:
IR 290120000000005563464062

بانک آینده
شماره حساب:
0302003763004
کارت:
6362-1410-5706-3977
شبا:
IR 890620000000302003763004